نمایندگی هاست دانلود و آپلود

RHD-10G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود اکانت مجاز
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
RHD-25G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • 25 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود اکانت مجاز
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
RHD-50G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • 50 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود اکانت مجاز
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
RHD-70G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • 70 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود اکانت مجاز
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
RHD-100G
 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • پهنای باند ماهانه 3 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
RHD-200G
 • 200 گیگابایت مقدار فضا
 • پهنای باند ماهانه 4 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
RHD-500G
 • 500 گیگابایت مقدار فضا
 • پهنای باند ماهانه 5 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
RHD-1000G
 • 1000 گیگابایت مقدار فضا
 • پهنای باند ماهانه 6 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست