نمایندگی هاست NVME آلمان

RHP-5g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 8
تحويل پس از پرداخت آنلاين

450,000 ریال
1,260,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-10g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 16
تحويل پس از پرداخت آنلاين

800,000 ریال
2,240,000 ریال سه ماهه
4,200,000 ریال شش ماهه
8,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-20g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 35
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,300,000 ریال
3,600,000 ریال سه ماهه
6,800,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-40g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 60
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,200,000 ریال
6,160,000 ریال سه ماهه
11,600,000 ریال شش ماهه
22,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-60g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 75
تحويل پس از پرداخت آنلاين

3,200,000 ریال
8,900,000 ریال سه ماهه
16,900,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-90g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 99
تحويل پس از پرداخت آنلاين

4,500,000 ریال
12,600,000 ریال سه ماهه
23,000,000 ریال شش ماهه
42,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-120g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 120
تحويل پس از پرداخت آنلاين

5,700,000 ریال
15,900,000 ریال سه ماهه
30,000,000 ریال شش ماهه
50,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-150g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 150
تحويل پس از پرداخت آنلاين

6,900,000 ریال
19,000,000 ریال سه ماهه
36,000,000 ریال شش ماهه
60,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-200g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 200
تحويل پس از پرداخت آنلاين

8,900,000 ریال
24,000,000 ریال سه ماهه
45,000,000 ریال شش ماهه
80,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
RHP-300g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 300
تحويل پس از پرداخت آنلاين

13,000,000 ریال
36,000,000 ریال سه ماهه
65,000,000 ریال شش ماهه
99,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید