نمایندگی هاست NVME آلمان

RHP-5g
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • دارد امکان نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • 8 اکانت سي پنل مجاز
 • آنی پس از پرداخت تحويل
450,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-10g
 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 16
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
700,000 ریال ماهانه
1,600,000 ریال سه ماهه
3,000,000 ریال شش ماهه
5,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-15g
 • فضا 15 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 25
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
850,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
6,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-20g
 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 35
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,100,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سه ماهه
4,500,000 ریال شش ماهه
8,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-40g
 • فضا 40 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 60
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,500,000 ریال ماهانه
3,500,000 ریال سه ماهه
6,500,000 ریال شش ماهه
12,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-60g
 • فضا 60 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 75
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,800,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-90g
 • فضا 90 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 99
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
2,150,000 ریال ماهانه
5,000,000 ریال سه ماهه
9,000,000 ریال شش ماهه
17,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-120g
 • فضا 120 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 120
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
2,600,000 ریال ماهانه
6,000,000 ریال سه ماهه
11,000,000 ریال شش ماهه
20,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-150g
 • فضا 150 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 150
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
3,100,000 ریال ماهانه
7,000,000 ریال سه ماهه
13,000,000 ریال شش ماهه
24,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-200g
 • فضا 200 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 200
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
3,800,000 ریال ماهانه
9,000,000 ریال سه ماهه
17,000,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-300g
 • فضا 300 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 300
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
5,500,000 ریال ماهانه
12,000,000 ریال سه ماهه
23,000,000 ریال شش ماهه
42,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-500g
 • فضا 500 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 500
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
8,000,000 ریال ماهانه
18,000,000 ریال سه ماهه
33,000,000 ریال شش ماهه
62,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید