نمایندگی هاست NVME آلمان

RHP-5g

نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک

 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 12 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
450,000 ریال ماهانه
1,150,000 ریال سه ماهه
2,050,000 ریال شش ماهه
3,600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-10g
 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 18
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
600,000 ریال ماهانه
1,550,000 ریال سه ماهه
2,550,000 ریال شش ماهه
4,300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-15g
 • فضا 15 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 25
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
700,000 ریال ماهانه
1,800,000 ریال سه ماهه
3,200,000 ریال شش ماهه
5,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-20g
 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 35
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
850,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سه ماهه
3,800,000 ریال شش ماهه
6,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-40g
 • فضا 40 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 50
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,100,000 ریال ماهانه
2,600,000 ریال سه ماهه
4,900,000 ریال شش ماهه
8,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-60g
 • فضا 60 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 70
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,300,000 ریال ماهانه
3,450,000 ریال سه ماهه
5,900,000 ریال شش ماهه
9,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-90g
 • فضا 90 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 99
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,650,000 ریال ماهانه
4,200,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-120g
 • فضا 120 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 120
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,990,000 ریال ماهانه
5,500,000 ریال سه ماهه
9,900,000 ریال شش ماهه
17,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-150g
 • فضا 150 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 150
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
2,400,000 ریال ماهانه
6,600,000 ریال سه ماهه
11,900,000 ریال شش ماهه
18,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-200g
 • فضا 200 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 200
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
3,000,000 ریال ماهانه
8,500,000 ریال سه ماهه
15,000,000 ریال شش ماهه
26,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-300g
 • فضا 300 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 300
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
4,500,000 ریال ماهانه
11,100,000 ریال سه ماهه
21,000,000 ریال شش ماهه
38,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید