لایسنس اشتراکی

کلیه سرویس ها دارای هزینه راه اندازی می باشند که در ادامه خرید قیمت راه اندازی نمایش داده خواهد شد.

لایسنس اشتراکی سی پنل(سرور مجازی)

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
600,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
995,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس اشتراکی کلود لینوکس

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس اشتراکی لایت اسپید

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس اشتراکی دایرکت ادمین

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
600,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
995,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
لایسنس ماژول WHMReseller

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
600,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
995,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
cPanel Dedicated Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 3,975,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 3,975,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 3,975,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 3,975,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Virtualizor Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 1,510,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 1,510,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 1,510,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 1,510,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
CXS Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه + 945,000 ریال هزینه راه اندازی
600,000 ریال سه ماهه + 945,000 ریال هزینه راه اندازی
995,000 ریال شش ماهه + 945,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال سالانه + 945,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Directadmin Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
600,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
JetBackup Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
600,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه
1,195,000 ریال سه ماهه
1,985,000 ریال شش ماهه
3,970,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

445,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,325,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
2,205,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
4,410,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Softaculous Licensing System

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

150,000 ریال ماهانه
445,000 ریال سه ماهه
735,000 ریال شش ماهه
1,470,000 ریال سالانه
سفارش دهید
WHM Sonic- Radio Control for cPanel

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MailScanner Front-End - Mail Scanner

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Outgoing Spam Monitor (osm)

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
575,000 ریال سه ماهه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
995,000 ریال شش ماهه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال سالانه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه
1,195,000 ریال سه ماهه
1,985,000 ریال شش ماهه
3,970,000 ریال سالانه
سفارش دهید
KernelCare

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Solusvm - Master License

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Solusvm - Slave License

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 1,990,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
CPNginx

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

400,000 ریال ماهانه + 445,000 ریال هزینه راه اندازی
1,195,000 ریال سه ماهه + 445,000 ریال هزینه راه اندازی
1,985,000 ریال شش ماهه + 445,000 ریال هزینه راه اندازی
3,970,000 ریال سالانه + 445,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DA Reseller - Reseller for DirectAdmin

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel

قابلیت آپدیت دارد
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

0 ریال ماهانه + 3,235,000 ریال هزینه راه اندازی
0 ریال سه ماهه + 3,235,000 ریال هزینه راه اندازی
0 ریال شش ماهه + 3,235,000 ریال هزینه راه اندازی
0 ریال سالانه + 3,235,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SitePad
200,000 ریال ماهانه
575,000 ریال سه ماهه
995,000 ریال شش ماهه
1,985,000 ریال سالانه
سفارش دهید