تبدیل وبلاگ به سایت(انتقال کامل وبلاگ به هاست)

توجه:کاربران و نظرات و انجمن ها قابل انتقال نیستند.

وبلاگ هایی که دارای 1 الی 200 پست می باشند

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

تبدیل وبلاگ های با 200 تا 400 مطلب به وردپرس

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

وبلاگ هایی که دارای 400 الی 700 پست می باشند -

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

وبلاگ هایی که دارای 700 الی 1000 پست می باشند

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

وبلاگ هایی که دارای 1000 الی 1500 پست می باشند

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

وبلاگ هایی که دارای 1500 الی 2500 پست می باشند

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...

وبلاگ هایی که دارای 2500 الی 3500 پست می باشند

1-انتقال تمامی مطالب
2-انتقال تمامی برچسب ها
3-انتقال تمامی موضوعات
4-انتقال تمامی تصاویر(در صورت تمایل)
انتقال محتوای وبلاگدهی های بلاگفا، میهن بلاگ، رز بلاگ، پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، نیلو بلاگ و ...